Ο επαναστατημένος άνθρωπος

Ο Επαναστατημένος άνθρωπος

Υπάρχουν έγκλήματα πάθους κι έγκλήματα λογικής. Ό Ποινικός Κώδικας τά ξεχωρίζει άρκετά εύκολα μέ τήν προμελέτη. Ζούμε στήν έποχή της προμελέτης καΐ του τέλειου έγκλήματος. Οί έγκληματίες μας δέν είναι πια έκεΐνα τ’ άδύναμα παιδιά πού έπικαλουνταν τήν αιτιολογία της άγάπης. Απεναντίας είναι ένήλικοι καΐ τό άλλοθί τους είναι άναμφισβήτητο: είναι ή φιλοσοφία πού μπορεί νά χρησιμέψει γιά ο,τιδήποτε, άκόμα …

Για την αυτοκτονία

Για την αυτοκτονία

ΖΟΥΜΕ, ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ Σ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;                    ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ.                                                                          ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΟ ΤΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ: Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ; Ό-ΧΙ!   (Ακούστε την απαγγελία)     Ή  αύτοκτονία είναι άκόμα μιά υπόθεση. Νομίζω πώς έχω τό δικαίωμα ν’ αμφιβάλλω γιά την αύτοκτονία, όπως και γιά όλη τήν υπόλοιπη πραγματικότητα. Πρέπει πρός …