Τα γράμματα του Artaud, Κόλαση

Τα γράμματα του Artaud, Κόλαση

Απόσπασμα από ένα ημερολόγιο κόλασης     (Ακούστε την ανάγνωση)       Ούτε ή κραυγή μου ούτε ό πυρετός μου δέ βγαίνουν άπό μένα. ‘Απ’ αύτη την αποσύνθεση τών δευτερευόντων δυνάμεών μου, απ’ αύτά τα άποσιωπημένα στοιχεία της σκέψης καί της ψυχής, μονάχα τη μονιμότητά τους άντιλαμβανόσαστε. Αύτό τό κάτι πού βρίσκεται μεσοστρατίς άνάμεσα στό χρώμα της χαρακτηριστικής μου …

Τα γράμματα του Artaud, Κανένας

Τα γράμματα του Artaud, Κανένας

Γράμμα στον Κανένα   (Ακούστε την ανάγνωση)     Αγαπητέ Κύριε, Σάς έχω άποστειλει μιά σειρά άπό μακροσκελείς φράσεις πού προσπαθούσαν νά πλησιάσουν τήν ιδέα τής αύτοκτονίας άλλά πού μέ κανένα τρόπο δέν τήν άγγιζαν πραγματικά. Ή άλήθεια είναι πώς δέν καταλαβαίνω τήν αύτοκτονία. ‘Αποδέχομαι τό βίαιο άποχωρισμό άπό τή ζωή, άπ’ αύτό τό άναγκαστικό άνακάτωμα τών πραγμάτων μέ τήν …