Ο επαναστατημένος άνθρωπος

Ο Επαναστατημένος άνθρωπος

Υπάρχουν έγκλήματα πάθους κι έγκλήματα λογικής. Ό Ποινικός Κώδικας τά ξεχωρίζει άρκετά εύκολα μέ τήν προμελέτη. Ζούμε στήν έποχή της προμελέτης καΐ του τέλειου έγκλήματος. Οί έγκληματίες μας δέν είναι πια έκεΐνα τ’ άδύναμα παιδιά πού έπικαλουνταν τήν αιτιολογία της άγάπης. Απεναντίας είναι ένήλικοι καΐ τό άλλοθί τους είναι άναμφισβήτητο: είναι ή φιλοσοφία πού μπορεί νά χρησιμέψει γιά ο,τιδήποτε, άκόμα …

Όταν ΑΠΕΛΠΙΣΤΗΚΑ...

Όταν ΑΠΕΛΠΙΣΤΗΚΑ…

Όταν  ΑΠΕΛΠΙΣΤΗΚΑ…  (Πατήστε  για  να  ακούσετε  την  απαγγελία)   Στενοχωρήθηκα σαν έμαθα πως: Οι Ιδεολογίες ρευστοποιούσαν τις μνήμες Στα ιδρύματα τα νομίσματα είναι ξεπλυμένα Το Φρόνημα μιαν Επιχείρηση ήταν με ΑΦΜ και ΕΦΚΑ Εκεί που υπάρχει Πεντάγραμμο, γδέρνεται το χρήμα Κομμουνιστές ηλεκτρονικούς διενεργούσαν εκπλειστηριασμούς Ακαδημαϊκοί στήναν τα τεχνικά τους παραμάγαζα στο ΕΜΠ Στη Νομική φορούσαν ταγιέρ και κοστούμι απ’ τα …