Ο επαναστατημένος άνθρωπος

Ο Επαναστατημένος άνθρωπος

Υπάρχουν έγκλήματα πάθους κι έγκλήματα λογικής. Ό Ποινικός Κώδικας τά ξεχωρίζει άρκετά εύκολα μέ τήν προμελέτη. Ζούμε στήν έποχή της προμελέτης καΐ του τέλειου έγκλήματος. Οί έγκληματίες μας δέν είναι πια έκεΐνα τ’ άδύναμα παιδιά πού έπικαλουνταν τήν αιτιολογία της άγάπης. Απεναντίας είναι ένήλικοι καΐ τό άλλοθί τους είναι άναμφισβήτητο: είναι ή φιλοσοφία πού μπορεί νά χρησιμέψει γιά ο,τιδήποτε, άκόμα …